Movavi-softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers

BELANGRIJK: DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS ("EULA") IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U ("LICENTIEHOUDER") EN DE LICENTIEGEVER, MOVAVI SOFTWARE LIMITED ("MOVAVI.COM"). HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, DE INHOUD EN DE DIENSTEN DIE BIJ DEZE EULA WORDEN VERSTREKT (DE "SOFTWARE"), HOUDT IN DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. LEES DEZE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET INSTALLATIEPROCES AFRONDT EN DE SOFTWARE GEBRUIKT. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, INSTALLEERT EN/OF GEBRUIKT U DEZE SOFTWARE NIET. DOOR HET INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN HET SOFTWAREPRODUCT GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA.

De licentietypes die bij de Software worden geleverd, worden hieronder vermeld. Er kan slechts één licentietype worden toegepast op de gebruiker. Neem contact op met ons supportteam via support@movavi.com als u uw licentietype wilt bepalen.

1. LICENTIEVERLENING

PERSOONLIJKE LICENTIE. Tenzij anders vermeld in uw aankooporder, is bij dit licentietype het gebruik van de software toegestaan op één individueel gebruikersaccount of op één computer, werkstation of ander digitaal elektronisch apparaat dat voldoet aan de systeemvereisten van de Software zoals is gespecificeerd in de documentatie. Dit is de reden waarom de Software per computer wordt gelicentieerd en niet per gebruiker, per locatie of per bedrijf. Als iemand bijvoorbeeld twee computers gebruikt om de Software op beide computer te installeren en te gebruiken, moet deze persoon twee licenties aanschaffen. De "Gebruiker" betekent een persoon wiens geld wordt gebruikt om de licentiekosten te betalen. In overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent Movavi.com de Gebruiker een wereldwijd niet-exclusief recht, dat niet overdraagbaar is, om de Software te gebruiken. "Gebruik" betekent het opslaan, laden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software uitsluitend voor persoonlijke doeleinden, zonder enig recht van commerciële replicatie en/of distributie aan derden, noch in zijn geheel, noch als onderdeel van afgeleide software. U mag de Software niet wijzigen of licentie- of controlefuncties van de Software uitschakelen, behalve als bedoeld onderdeel van de programmafuncties van de Software. De gegeven Overeenkomst blijft permanent van kracht met inachtneming van passende beperkingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

ZAKELIJKE LICENTIE. Dit licentietype is bedoeld voor gebruik door een bedrijf of een andere entiteit en verleent het recht om de Software te installeren en te gebruiken voor zakelijke, commerciële of bedrijfsdoeleinden (inclusief interne bedrijfsdoeleinden zoals presentatie of voorbereiding van rapporten). In het kader van deze overeenkomst omvat commercieel gebruik tevens elk commercieel gebruik en elk gebruik van de Software voor het directe of indirecte doel van financieel voordeel (bijvoorbeeld door middel van verkoop, licenties, reclame, enzovoort).

De Gebruiker dient de toepasselijke licentiekosten te betalen aan Movavi.com voor de aan de Gebruiker verleende rechten. Deze licentie is niet-exclusief, is niet overdraagbaar aan een andere organisatie of gelieerde onderneming en het gebruik van de Software is toegestaan op één computer, tenzij anders is bepaald. Deze Overeenkomst blijft onverminderd van kracht met inachtneming van de toepasselijke beperkingen volgens de geldende wet- en regelgeving.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN. Wanneer u een Softwarelicentie op basis van een abonnement koopt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u toestemming geeft voor terugkerende betalingen. De betalingen worden uitgevoerd via de door u gekozen methode op de door u gekozen terugkerende intervallen, totdat het abonnement door u of door Movavi.com wordt beëindigd in overeenstemming met deze EULA. Uw abonnement wordt jaarlijks automatisch en zonder kennisgeving verlengd totdat u het abonnement opzegt. Movavi.com brengt elke factureringsperiode van uw aankooporder automatisch het op dat moment geldende tarief in rekening voor het abonnement , plus eventuele toepasselijke belastingen. Abonnementsgelden worden over het algemeen voorafgaand aan de toepasselijke abonnementsperiode gefactureerd of in rekening gebracht. Movavi.com kan bij elke verlenging het tarief van uw abonnement wijzigen en we informeren u over elke tariefwijziging met de optie om op te zeggen.

2. GRATIS (PROEF)VERSIE

De Licentiehouder kan gratis een evaluatie-exemplaar van de Software krijgen voor een beperkte periode ("Gratis licentie" of "Gratis exemplaar"). Bepaalde functies en/of functionaliteiten van de Software zijn mogelijk geblokkeerd of niet beschikbaar in het Gratis exemplaar. Bovendien wordt een watermerk op de verwerkte video geplaatst als het Gratis exemplaar van de Software wordt gebruikt. Om te kunnen profiteren van alle functies en functionaliteiten van de software, moet de Licentiehouder een geldige licentieactiveringscode aanschaffen.

Om het Gratis exemplaar te gebruiken, moet u mogelijk ook een account aanmaken.

U wordt geacht de Software te gebruiken op uw systeem en de bruikbaarheid en de functionaliteit ervan grondig te evalueren voordat u een aankoop verricht. Deze mogelijkheid om het product uit te testen voorafgaand aan een eventuele aankoop is de ultieme garantie dat de Software naar verwachting presteert.

3. COMMERCIEEL GEBRUIK. EDUCATIEVE, NON-PROFIT- EN OVERHEIDSLICENTIE

Versies van de Software bestemd voor privégebruik (persoonlijke licentie) en proefversies mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Hierop geldt slechts de volgende uitzondering: het gebruik van een versie van de Software voor het maken van video's die inkomsten genereren op YouTube of soortgelijke diensten, vormt geen schending van deze overeenkomst indien in de beschrijving bij dergelijke video's wordt vermeld dat de video is gemaakt met de Software en de beschrijving een link bevat naar https://www.gecata.com/.

EDUCATIEVE ORGANISATIES: Movavi.com biedt speciale tarieven aan voor educatieve organisaties, uitsluitend voor educatieve doeleinden, niet voor commerciële doeleinden. Gebruikers van deze licentie moeten daarom een medewerker, vertegenwoordiger, student of leerling van een educatieve organisatie zijn.

Vul het formulier op https://edu.movavi.com/ in om in aanmerking te komen voor educatieve tarieven.

NON-PROFIT- EN OVERHEIDSORGANISATIES: Movavi.com biedt ook licenties aan voor in aanmerking komende overheids- en non-profitorganisaties, welke speciale tarieven en voorwaarden bieden voor niet-commercieel gebruik van de Software.

Deze licenties hebben specifieke richtlijnen om in aanmerking te komen en uw organisatie moet zich registreren voor een lidmaatschap om in aanmerking te komen. Neem contact met ons op via sales@movavi.comom een aanvraag in te dienen.

4. EIGENDOM

De Software is eigendom van en auteursrechtelijk beschermd door Movavi.com. Uw licentie vormt geen overdracht van aanspraken of eigendomsrechten op de Software en dient niet te worden opgevat als een verkoop van enig recht op de Software.

5. AUTEURSRECHTEN

De Software en alle rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot eigendomsrechten, zijn het eigendom van Movavi.com of zijn leveranciers, en worden beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals andere wetten en verdragen betreffende intellectueel eigendom. De Software wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U erkent dat er geen aanspraken op het intellectuele eigendom van de Software aan u worden overgedragen. U erkent tevens dat de aanspraken en de volledige eigendomsrechten op de Software het exclusieve eigendom van Movavi.com blijven en dat u geen enkel recht op de Software verwerft, behalve zoals uitdrukkelijk wordt uiteengezet in deze licentie. U gaat ermee akkoord dat kopieën van de Software dezelfde eigendomskennisgevingen bevatten die op en in de Software voorkomen.

6. REVERSE ENGINEERING

U gaat ermee akkoord dat u geen pogingen zult ondernemen om de Software geheel of gedeeltelijk te decompileren, wijzigen, vertalen of disassembleren.

7. GEEN ANDERE GARANTIES

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. MOVAVI.COM WIJST ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES, BEPERKING VAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES, OF UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TOE, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN. U HEEFT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED.

MOVAVI.COM BIEDT GEEN GARANTIE OP CONTENT VAN DERDEN, INDIEN DE SOFTWARE DEZE BEVAT. ER IS GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE BETREFFENDE CONTENT VAN DERDEN.

De Software verwijst naar, toont, linkt naar en verstrekt webdiensten met betrekking tot websites en informatie wereldwijd via het internet op automatische wijze. Aangezien Movavi.com geen controle heeft over dergelijke websites en informatie, biedt Movavi.com geen garanties met betrekking tot dergelijke websites en informatie, waaronder, maar niet beperkt tot: (a) de juistheid, beschikbaarheid, volgorde, volledigheid, valuta, inhoud, geldigheid of kwaliteit van dergelijke websites en informatie; of (b) de mogelijkheid dat deze onbedoelde of aanstootgevende inhoud bevatten. Door de Software te gebruiken, erkent u dat Movavi.com geen verklaringen of garanties geeft met betrekking tot websites of informatie die worden/wordt weergegeven door of toegankelijk zijn/is via de Software.

De software kan advertentie-informatie van Movavi.com of zijn partners bevatten.

8. ERKENNING VAN DERDEN

AANVULLENDE ACTIVERINGEN. Bij bepaalde software moeten bepaalde componenten apart worden geactiveerd. Bijvoorbeeld bij codecs om specifieke formaten te kunnen gebruiken. Soms is voor bepaalde speciale programmafuncties (zoals een encoder) een gratis eenmalige activering vereist. Als u uw product registreert, vindt deze activering automatisch plaats. U heeft alleen een internetverbinding nodig.

Delen van de Software kunnen software van derden en andere auteursrechtelijk beschermde materialen gebruiken of bevatten. Het gebruik van dergelijke materialen wordt geregeld door hun respectievelijke voorwaarden. Bepaalde softwarebibliotheken en andere software van derden die bij de Software worden geleverd, zijn gratis en worden in licentie gegeven onder de voorwaarden van de GNU Library Lesser General Public License (LGPL). Op schriftelijk verzoek aan Movavi.com kunt u een volledige, machinaal leesbare kopie van de broncode van dergelijke gratis software verkrijgen onder de voorwaarden van de LGPL. Dit gebeurt gratis, met uitzondering van de kosten voor media, verzending en verwerking. De LGPL-software wordt verspreid in de hoop dat deze nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zonder zelfs een impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

MPEG-2-kennisgeving. Voor zover de Software MPEG-2-functionaliteit bevat, is de volgende bepaling van toepassing: ZONDER EEN LICENTIE VOLGENS DE TOEPASSELIJKE OCTROOIEN IN DE MPEG-2-OCTROOIPORTFOLIO IS ELKE VORM VAN GEBRUIK VAN HET PRODUCT – ANDERS DAN PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR DE CONSUMENT – DAT VOLDOET AAN DE MPEG-2-NORM VOOR HET CODEREN VAN VIDEOGEGEVENS VOOR VERPAKTE MEDIA, UITDRUKKELIJK VERBODEN. DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, LLC, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

Gebruik van MPEG-4. Voor zover de software MPEG-4-functionaliteit bevat, is de volgende bepaling van toepassing: DIT PRODUCT WORDT IN LICENTIE GEGEVEN VOLGENS DE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE VOOR PERSOONLIJK, NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) VIDEOCODERING OVEREENKOMSTIG DE MPEG-4 VISUAL-STANDAARD ("MPEG-4-VIDEO") EN/OF (ii) DECODERING VAN MPEG-4-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN DE CONTEXT VAN EEN PERSOONLIJKE, NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEO-AANBIEDER WAARAAN MPEG LA EEN LICENTIE HEEFT VERLEEND VOOR HET AANBIEDEN VAN MPEG-4-VIDEO. ER WORDT GEEN AL DAN NIET IMPLICIETE LICENTIE VERLEEND VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE, ONDER MEER MET BETREKKING TOT GEBRUIK EN LICENTIEVERLENING VOOR PROMOTIONELE, INTERNE EN COMMERCIËLE DOELEINDEN, IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, LLC. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

H.264/AVC-kennisgeving. Voor zover de software functionaliteit bevat voor AVC-codering of -decodering, is bijkomende licentieverlening vereist voor commercieel gebruik van H.264/AVC, en is de volgende bepaling van toepassing: DE AVC-FUNCTIONALITEIT IN DIT PRODUCT WORDT ALLEEN IN LICENTIE GEGEVEN VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) VIDEOCODERING OVEREENKOMSTIG DE AVC-NORM ("AVC-VIDEO") EN/OF (ii) DECODERING VAN AVC-VIDEO DIE IS GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT IN DE CONTEXT VAN EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT, EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN VIDEO-AANBIEDER MET EEN LICENTIE VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEO. INFORMATIE MET BETREKKING TOT ANDER GEBRUIK EN LICENTIES IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA L.L.C. ZIE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

AMR-kennisgeving. Voor zover de Software functionaliteit bevat voor AMR-codering en -decodering, is de volgende bepaling van toepassing: de functionaliteit voor Adaptive Multi-Rate ("AMR") codering en decodering in dit product wordt niet in licentie gegeven voor het uitvoeren van mobiele spraakoproepen of voor het gebruik in telefonieproducten op basis van de QuickTime-architectuur voor het Windows-platform. De functionaliteit voor AMR-codering en -decodering in dit product wordt ook niet in licentie gegeven voor het gebruik in een mobiele communicatie-infrastructuur, zoals basisstations, basisstationcontrollers/radionetwerkcontrollers, schakelcentra en gateways van en naar het publieke geschakelde netwerk.

MP3-kennisgeving. MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson Licensing.

Het leveren van dit product verleent geen licentie en impliceert evenmin het recht om MPEG Layer-3-compatibele inhoud, gemaakt met dit product, te verspreiden via inkomsten genererende uitzendsystemen (terrestrische, satelliet-, kabel- en/of andere distributiekanalen), streamingtoepassingen (via het internet, intranetten en/of andere netwerken), andere contentdistributiesystemen (toepassingen voor audio tegen betaling of on-demand en dergelijke) of op fysieke media (cd's, dvd's, halfgeleiderchips, harde schijven, geheugenkaarten en dergelijke). Voor dergelijk gebruik is een afzonderlijke licentie vereist. Ga voor meer informatie naar http://mp3licensing.com.

GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS betekent GELICENTIEERDE SOFTWARECODECS die: (i) de beperking hebben dat de MP3-FUNCTIONALITEIT voor het coderen van audiogegevensbestanden eindigt (a) na het verwerken van maximaal 20 (twintig) audiogegevensbestanden of (b) maximaal 30 (dertig) dagen na installatie; en (ii) gratis worden gedistribueerd aan eindgebruikers om GELICENTIEERDE SOFTWARECODECS te promoten die geen GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS zijn.

Voor GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS zijn geen royalty's verschuldigd, op voorwaarde dat de LICENTIEHOUDER, GELIEERDEN AAN DE LICENTIEHOUDER en/of derden die zijn geautoriseerd door de LICENTIEHOUDER en/of GELIEERDEN AAN DE LICENTIEHOUDER commercieel redelijke inspanningen zullen betrachten om gebruikers van GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS ertoe aan te zetten te upgraden naar GELICENTIEERDE SOFTWARECODECS die geen GRATIS BEPERKTE SOFTWARECODECS zijn.

FFmpeg-kennisgeving. De Software maakt gebruik van de FFmpeg-videotoepassing en de bijbehorende bibliotheken. FFmpeg is een handelsmerk van Fabrice Bellard (initiatiefnemer van het FFmpeg-project – FFmpeg-project, http://www.ffmpeg.org) en wordt in licentie gegeven onder de GNU Lesser General Public License 2.1, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 VS. U kunt dit verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van deze licentie.

Qt®-kennisgeving. De Software gebruikt Qt Toolkit en de bijbehorende bibliotheken onder de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License 2.1. Qt is een geregistreerd handelsmerk van Digia Plc en/of zijn dochterondernemingen en wordt gebruikt op grond van een licentie van Digia Plc en/of zijn dochterondernemingen. Zie http://qt-project.org/ voor meer informatie.

Google-Glog-kennisgeving. De Software gebruikt de glog-bibliotheek en zijn componenten volgens de voorwaarden van de gewijzigde BSD-licentie met 3 clausules. Copyright© 2008, Google Inc. De volledige tekst van de BSD-licentie is te vinden op http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.

Boost-kennisgeving. De Software gebruikt Boost-softwarebibliotheken onder de voorwaarden van de Boost 1.0-licentie. Copyright Beman Dawes, David Abrahams, 1998-2005, Rene Rivera 2004-2007. De volledige tekst van de licentie is te vinden op http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

9. UW GEGEVENS EN HET PRIVACYBELEID VAN MOVAVI.COM

9.1. Privacybeleid. De persoonsgegevens die u tijdens het bestel- en registratieproces aan Movavi.com verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden van Movavi.com. Movavi.com gebruikt de gegevens strikt volgens het betreffende Privacybeleid. Tenzij uitdrukkelijk anderszins is toegestaan, zal Movavi.com uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behalve wanneer redelijkerwijs vereist door de wet, zoals toegestaan ​​door deze bepaling of zoals noodzakelijk is om Movavi.com, zijn vertegenwoordigers en andere deelnemers te beschermen.

10. HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM VAN MOVAVI.COM

10.1. We staan klaar om u op elke mogelijke wijze te helpen zodat u de best mogelijke ervaring met de Software heeft. Als u hulp nodig heeft, of als u geen antwoord op uw vraag kunt vinden, neem dan gerust contact op met ons ondersteuningsteam via Movavi-ondersteuningscentrum.

10.2. Om u ondersteuning te bieden, kan Movavi.com u van tijd tot tijd vragen uw gebruikersgegevens en informatie over uw ervaring te verstrekken. Deze worden gebruikt om de bruikbaarheid van de Software in te schatten en zo producten en diensten te verbeteren. Het primaire doel van het verzamelen van persoonsgegevens en andere gebruikersinformatie is in deze gevallen om de gebruiker veilige, vlotte, efficiënte en aangepaste onderhoudsdiensten te bieden. Movavi.com kan bijvoorbeeld persoonsgegevens met betrekking tot u verzamelen en gebruiken, zoals is toegestaan of omdat dit noodzakelijk is: om technische ondersteuning of klantenondersteuning te bieden en problemen op te lossen; om u te informeren over service-updates en fouten; om uw identiteit te verifiëren; en om de belangen van u en Movavi.com te beschermen. Dergelijke gegevens kunnen het volgende omvatten: uw volledige naam (bedrijfsnaam), uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Bovendien kan ons Ondersteuningsteam vragen de speciale logbestanden te verzamelen die programmafoutmeldingen, de versie van een Movavi-programma, de activeringsstatus en technische specificaties van uw computer bevatten. Deze informatie is noodzakelijk om de nodige technische ondersteuning te bieden en het proces voor onderzoek en ontwikkeling voort te zetten.

Movavi.com gebruikt de gegevens strikt volgens het Privacybeleid.

10.3. U gaat ermee akkoord en erkent dat alle informatie, gegevens, tekst, foto's, video's en andere materialen (hierna de "Content" genoemd), die voor ondersteuning openbaar of privé zijn verstrekt aan Movavi.com, uitsluitend onder de verantwoordelijkheid vallen van de persoon van wie dergelijke Content is verkregen. Dit betekent dat de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor alle Content die wordt geüpload, gepost of anderszins wordt verzonden via de websites van Movavi.com en via diensten voor het delen en hosten van bestanden, evenals voor de geldigheid, legitimiteit, volledigheid, toepasselijkheid en naleving van het auteursrecht. Movavi.com oefent geen controle uit over Content van Gebruikers.

11. UPGRADE

11.1. Een "Software-upgrade" (ook bekend als een "Belangrijke upgrade") is een nieuwere of betere versie van de Software die een aanzienlijke verandering of belangrijke verbetering biedt ten opzichte van uw huidige versie. Deze versies kunnen tegen betaling worden aangeboden.

11.2. Een "Software-update" (ook bekend als een "Kleine update") is een download van de Software die oplossingen biedt voor ontdekte fouten en storingen of kleine softwareverbeteringen inhoudt. Deze versies worden aangeboden door Movavi.com gedurende de periode waarin een bepaalde softwareversie wordt ontwikkeld.

11.3. Movavi.com garandeert niet dat updates voor eerder ontwikkelde versies van de Software worden aangeboden en biedt geen garantie voor de werkzaamheid en compatibiliteit van de eerder gekochte Software op apparaten en besturingssystemen die zijn uitgebracht na aankoop van de Software. Movavi.com blijft echter technische ondersteuning bieden (advies en andere hulp) met betrekking tot de eerder gekochte programma's in overeenstemming met de oorspronkelijke systeemvereisten.

Voorafgaand aan het gebruik van een Upgrade of Update voor de eerder gekochte Software dient de Eindgebruiker zich ervan te vergewissen dat de bijgewerkte Software op een bepaald apparaat kan worden gebruikt volgens de systeemvereisten van het bijgewerkte programma.

Alle Upgrades en Updates worden door Movavi.com naar eigen goeddunken aangeboden, zonder enige aansprakelijkheid.

12. SCHEIDBAARHEID

In geval van ongeldigheid van een bepaling van deze licentie komen de partijen overeen dat een dergelijke ongeldigheid geen invloed heeft op de geldigheid van de overige delen van deze licentie.

13. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE

MOVAVI.COM EN HAAR LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKELE GEVAL AANSPRAKELIJK TEGENOVER U VOOR ENIGE GEVOLG-, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIENDE UIT DE LEVERING, DE PRESTATIES OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, OOK ALS MOVAVI.COM OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MOVAVI.COM VOOR CLAIMS, HETZIJ CONTRACTUEEL, DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL DE DOOR U BETAALDE LICENTIEVERGOEDING OVERSCHRIJDEN.

14. ALGEMENE BEPALING

Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Movavi.com. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken met betrekking tot het onderwerp van deze EULA. Indien een deel van deze EULA ongeldig en niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere delen van de overeenkomst, welke geldig en afdwingbaar blijven volgens de voorwaarden ervan. Deze EULA wordt automatisch beëindigd als u niet voldoet aan de voorwaarden ervan. Movavi.com kan te allen tijde naar eigen goeddunken schriftelijke wijzigingen aanbrengen aan deze EULA.

Deze Overeenkomst en elk geschil of claim die eruit voortvloeit of betrekking heeft op de Overeenkomst, het onderwerp of de inhoud ervan wordt uitsluitend geregeld en geïnterpreteerd volgens de Cypriotische wet.

Registreer je voor instructie­gidsen, speciale aanbiedingen en apptips!